LifeSight gelooft in het belang van duurzaam beleggen, het is één van de beleggingsovertuigingen van LifeSight. Deze overtuiging en de impact ervan op onze beleggingen lichten wij graag toe.

Beleggings­beleid

 

Bij LifeSight draait het beleggen om drie kernbegrippen: rendement, risico en duurzaamheid. LifeSight is ervan overtuigd dat beleggingen die goed omgaan met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (duurzame beleggingen) op de lange termijn een beter rendement en een lager risico zullen laten zien dan beleggingen die hier geen rekening mee houden. LifeSight ziet het daarnaast als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om, binnen haar mogelijkheden, duurzaamheidsrisico’s te beperken en zo positief bij te dragen aan de maatschappij.

 

Duurzaam­heids­risico’s

 

Duurzaam beleggen wordt ook wel ESG beleggen genoemd. ESG is een Engelse afkorting voor Milieu (Environmental), Sociaal (Social) en Bestuurlijk (Governance). Er zijn duurzaamheidsrisico’s als bedrijven:

  • Onvoldoende rekening houden met het milieu;
  • Werknemers en de maatschappij niet goed behandelen;
  • Geen goed (onafhankelijk) bestuur en/of management hebben aangesteld.

 

LifeSight heeft specifiek klimaat geïdentificeerd als een belangrijk onderwerp vanuit het risico/rendementsperspectief, de maatschappelijke relevantie en de beschikbare mogelijkheden in de beleggingsportefeuille om het verschil te kunnen maken.

 

LifeSight beperkt duurzaamheidsrisico’s door op de korte en lange termijn in al haar beleggingskeuzes rekening te houden met deze milieu-, sociale en bestuurlijke risico’s – de zogenaamde ESG-criteria. Tegelijkertijd draagt LifeSight ook bij aan een goed leefklimaat en een duurzamere wereld door rekening te houden met deze duurzaamheidscriteria. Het beloningsbeleid van de bestuurders van LifeSight is niet afhankelijk van deze integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces.

 

Bij het opstellen van het beleggingsbeleid heeft LifeSight momenteel niet expliciet rekening gehouden met de volledige negatieve effecten van de beleggingsportefeuille op duurzaamheidsfactoren. LifeSight heeft hiervoor gekozen door het vooralsnog ontbreken van internationaal erkende standaarden om de volledige negatieve effecten van de beleggingsportefeuille adequaat in kaart te kunnen brengen. LifeSight besteedt bij de selectie, bewaking en evaluatie van haar vermogensbeheerders wel uitvoerig aandacht aan dit onderwerp.

Stewardship

 

LifeSight verwacht van de bedrijven en overheden waarin wordt belegd dat ze actief bezig zijn om nu en in de nabije toekomst een duurzame samenleving na te streven.

 

Als aandeelhouder is het mogelijk om bedrijven aan te moedigen om duurzamer te worden. Dit kan bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In het Engels noemen we dit ‘voting’. Een ander voorbeeld is als betrokken belegger de dialoog aangaan met een bedrijf met als doel om gedrag te veranderen. In het Engels noemen we dit betrokkenheidsbeleid ‘engagement’.

 

Het kan gebeuren dat bedrijven die niet goed omgaan met duurzaamheidsrisico’s niet open staan voor de dialoog en/of onvoldoende stappen nemen om meer duurzaam te worden. In dat geval kan worden besloten om niet meer te beleggen in deze bedrijven. Dit noemen we ‘uitsluiten’ of in het Engels ‘exclusion’.

 

Uitsluitingen (negatieve selectie)

 

LifeSight kiest ervoor om beleggingen uit te sluiten die internationale normen en mensenrechten van de Verenigde Naties schenden (de UNPRI-principes en UN Global Compact principes), of wanneer uitsluitingen wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld door sanctiewetgeving). Verder wordt niet belegd in bedrijven die hun omzet grotendeels halen uit de productie van controversiële wapens, tabak of thermische kolen.

 

Aanvullend analyseert LifeSight de beleggingsportefeuille op basis van een positieve bijdrage aan milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten. LifeSight probeert waar mogelijk bedrijven tot verandering aan te sporen wanneer deze niet goed omgaan met deze ESG-aspecten of onvoldoende stappen nemen om meer duurzaam te worden. Het kan echter gebeuren dat bedrijven niet open staan voor de dialoog of voor het veranderen van hun beleid. LifeSight selecteert daarom alleen bedrijven die minimaal in staat zijn om positieve verandering te realiseren. LifeSight heeft daarbij specifieke aandacht voor het onderwerp klimaat. LifeSight stuurt op een reductie van de CO2 uitstoot van de beleggingsportefeuille aangezien LifeSight daarmee een lagere exposure heeft naar de risico’s van klimaatverandering.

 

Manager selectie

 

LifeSight belegt niet zelf, maar kiest voor beleggingsfondsen die worden beheerd door externe, gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het dialoogbeleid en het stembeleid van de vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op de beleggingen van LifeSight. LifeSight voert daarom niet zelf de dialoog met haar beleggingen en stemt niet zelf op aandeelhoudersvergaderingen.

 

Hoe een vermogensbeheerder het duurzame beleggingsbeleid, inclusief het stem- en het dialoogbeleid, invult is onderdeel van het uitbestedingsbeleid van LifeSight en wordt meegenomen bij de selectie en de beoordeling van de externe, gespecialiseerde vermogensbeheerders. LifeSight zorgt ervoor dat het duurzame beleggingsbeleid van de uitbestedingspartners past bij het duurzame beleggingsbeleid van LifeSight. 
LifeSight verwacht van haar vermogensbeheerders dat zij voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam beleggen en monitort periodiek op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. De vermogensbeheerders van LifeSight zijn ten minste ondertekenaar van de UNPRI-principes.

 

Periodiek leggen de vermogensbeheerders verantwoording af aan LifeSight over het gevoerde dialoogbeleid en stembeleid. Op dit moment heeft LifeSight haar dialoog- en stembeleid uitbesteedt aan BlackRock, Northern Trust, Actiam, LGIM, BNY Mellon & Triodos. Een beschrijving van en inzicht in het beleid en de bijbehorende uitvoering daarvan van deze vermogensbeheerders is te vinden op:

https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/instrumenten/

https://www.northerntrust.com/australia-newzealand/what-we-do/investment-management/sustainable-investing/proxy-voting-and-engagement

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility

https://www.bnymellonim.com/nl/en/institutional/funds-centre/sustainability-related-disclosures-fund/

https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporate-governance/ https://www.triodos-im.com/governance

 

Rapportages

 

LifeSight streeft naar een volledige verantwoording en transparantie over het duurzame beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. LifeSight monitort haar beleggingen daarom uitvoerig op duurzaamheidsfactoren. Wij bieden hierover inzicht in de vorm van een duurzaamheidsrapportage. Hieronder is deze rapportage te downloaden.